Privacyverklaring

motortrailer-huren.com, gevestigd aan Kon. Wilhelminastraat 13, 3751DD, Bunschoten
(Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@motortrailer-huren.com
Kon. Wilhelminastraat 13
3751 DD Bunschoten (Nederland)
Telefoonnummer: +31 622379298

dhr. P. Hopman is de functionaris gegevensbescherming van motortrailer-huren.com. Hij is te bereiken via het mailadres: info@motortrailer-huren.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
motortrailer-huren.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Contactgegevens van de klant via whatsapp
– Bankrekeningnummer
– Gegevens rijbewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
motortrailer-huren.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het reserveren van een motortrailer
– Het controleren van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
motortrailer-huren.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
motortrailer-huren.com verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit strikt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
motortrailer-huren.com gebruikt geen technische, functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@motortrailer-huren.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. motortrailer-huren.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

motortrailer-huren.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
motortrailer-huren.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via: info@motortrailer-huren.com